สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  

ตั้งอยู่เลขที่  588 หมู่ที่ 11 ถนนสนามกีฬา ตำบลบ้านต๋อม   อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  56000

โทรศัพท์   :  0 5407-9872 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน , 0-5407-9873 กลุ่มอำนวยการ        

โทรสาร    :  0-5407-9874

E-mail     :  phayaopor@moe.go.th

Website  :  http://phayaopeo.com/

Facebook  :  https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice