ค่านิยมองค์กร (Corporate Values)

“ P – STRONG ”

P = Phayao  Provincial  Education  Office : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

S = Service Mind             : จิตมุ่งบริการ

T = Team                      : การทำงานเป็นทีม

R = Responsibility           : ความรับผิดชอบ

O = Ongoing                   : ไม่หยุดยั้ง

N = Network                   : เครือข่ายความร่วมมือ

G = Goal                         : เป้าหมาย

 

ค่านิยมองค์กร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา