กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ด้านการศึกษา

เครื่องแบบนักเรียนพ.ศ.2551

ทรงผมนักเรียนพ.ศ.2563

คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งหน่วยงาน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 2546

ระเบียบ ศธ การตรวจราชการ 2560

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580

ด้านการเงิน บัญชีและงบประมาณ

ระเบียบว่าด้วยการรักษาพยาบาล 2545
ระเบียบ กค การศึกษาบุตร 2560
พรฎ การศึกษาบุตร 2562
ระเบียบ กค คคช เดินทาง 2550 แก้ไขถึง ฉบับ 2 พศ 2554
พรฎ คชจ เดินทาง (ฉบับที่ 9) 2560
พรฎ คชจ เดินทาง ปี 26 แก้ไขถึง ฉ 8 ปี 2553
พรฎ ค่าเช่าบ้าน 2547
ระเบียบ กค ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน 2549
ระเบียบ กค ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ฉบับที่ 2 2552
พรฏ ค่าเช่าบ้าน ฉบับ 3 2552
พรฎ ค่าเช่าบ้าน ฉบับ 4 2556
พรฎ ค่าเช่าบ้าน ฉบับ 5 2561
พรฎ สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 2553
พรบ วินัยการเงินการคลัง 2561
พรบ.วิธีการงบประมาณ 2561
ระเบียบบริหารงบประมาณ 2562
ระเบียบ กค เงินทดรองราชการ 2562
ระเบียบ กค การเบิก คชจ ในการบริหารงาน 2553
ระเบียบ กค การฝึกอบรม การจัดงาน การประชุม 2549
ระเบียบ กค การฝึกอบรม การจัดงาน การประชุม ฉบับ 2 2552
ระเบียบ กค การฝึกอบรม การจัดงาน การประชุม ฉบับ 2 2555
ระเบียบการเบิกเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2562
ว 96 ปี 53 รายละเอียดหมวด 2 ข้อ 12 การบริหารงานของส่วนราชการ
 

ด้านพัสดุและสินทรัพย์

พรบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560
ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยรถราชการ พศ 2523 (แก้ไขถึงฉบับ 5) พศ 2541
ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยรถราชการ พศ 2545 (ฉบับ 6)
ว 33 การจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย
ว 37 2559 การจำแนกประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์
ว 68 2558 การจำแนกประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์
 

ด้านการปฏิบัติราชการ

แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
กฎ กพ 53 คุกคามทางเพศ
ประมวลจริยธรรม 64
พรก ประชุมอิเล็กทรอนิกส์
พรฎ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฉบับ 2 2562
พรบ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539
พรบ ดิจิตอล 2562
พรบ ปปช 2561
พรบ พลเรือน 2551 ฉบับ 1
พรบ พลเรือน 2551 ฉบับ 2 2558
พรบ พลเรือน 2551 ฉบับ 3 2562
พรบ ว่าด้วยวิธีการปกครอง 2539
พรบ วินัยการเงินการคลัง 2561
พรบ อำนวยความสะดวก 2558
ระเบียบ สน นายก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ความรับผิดทางละเมิด 2539
 

พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ข้อกำหนดออกตาม พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 1
ข้อกำหนดออกตาม พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 2
ข้อกำหนดออกตาม พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 3
ข้อกำหนดออกตาม พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 4
ข้อกำหนดออกตาม พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 5
ข้อกำหนดออกตาม พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 6
ข้อกำหนดออกตาม พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 7
ข้อกำหนดออกตาม พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 8
ข้อกำหนดออกตาม พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 9
ข้อกำหนดออกตาม พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 10
ข้อกำหนดออกตาม พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 11
ข้อกำหนดออกตาม พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 12
ข้อกำหนดออกตาม พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 13
ข้อกำหนดออกตาม พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 14
ข้อกำหนดออกตาม พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 15
ข้อกำหนดออกตาม พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 16
ข้อกำหนดออกตาม พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 17
ข้อกำหนดออกตาม พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 18
ข้อกำหนดออกตาม พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 19
ข้อกำหนดออกตาม พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 20
ข้อกำหนดออกตาม พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 21
ข้อกำหนดออกตาม พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 22
ข้อกำหนดออกตาม พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 23
ข้อกำหนดออกตาม พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 24
ข้อกำหนดออกตาม พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 25
ข้อกำหนดออกตาม พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 26
ข้อกำหนดออกตาม พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 27
ข้อกำหนดออกตาม พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 28