1. โครงสร้าง 

2. ข้อมูลผู้บริหาร

3. อำนาจหน้าที่

4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

    enlightened แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2566 - 2570 

    enlightened แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจำปี 2563 - 2565

    enlightened แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พ.ศ.2563 - 2564 

    enlightenedแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2562-2565 จังหวัดพะเยา

    enlightenedแผนที่กลยุทธ์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

5. ข้อมูลการติดต่อ

6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7. ข่าวประชาสัมพันธ์

8.  Q&A 

9. Social Network

        enlightened Web site สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

       enlightened  Facebook  Page 

10.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

11. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 

       enlightened แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565

       enlightenedแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564

      enlightenedแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 จังหวัดพะเยา

      enlightenedแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดพะเยา

      enlightenedแผนที่กลยุทธ์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

18. E-Service

19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

20. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

23. นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

          enlightened1.แผนกุลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล 2566 - 2570

          enlightened2.นโยบายบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

24. การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          enlightened1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

                     1.1 ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน พ.ศ. 2565

                     1.2 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

          enlightened2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

                      2.1 ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน พ.ศ. 2565

                      2.2 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

          enlightened3.แผนพัฒนาบุคลากร

                      3.1 แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

                      3.2 โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

          enlightened4.การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

                     4.1 การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล

                     4.2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน พนักงานจ้างปฏิบัติงาน

                     4.3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ข้าราชการ

          enlightened5.การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

          enlightened6.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

27. แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566

     enlightened ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  2565 "ไม่มีเรื่องร้องเรียน" 

     enlightened ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  2566 "ราย 6 เดือน "   

30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

           heart กลุ่มนโยบายและแผน      heart กลุ่มบริหารงานบุคคล  heart กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

            heartกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน   heartกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล heartกลุ่มพัฒนาการศึกษา 

31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

33.รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

34.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตแลประจำปี

     32.1 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

     32.2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

          36.1แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

          36.2แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ

37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

           37.1รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ

           37.2รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

38. มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

       38.1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

       38.2วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

39.ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

     enlightenedข้อกำหนดจริยธรรม

40.การขับเคลื่อนจริยธรรม

       40.1 การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

       40.2 การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา                                                       และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

       40.3 การจัดกิจกรรมเสริมสร้าง ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน

41.การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

      42.1 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

      42.2 ปรากฎข้อมูลในหน้าบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน