การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT )
สำหรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

1

โครงสร้าง

2

ข้อมูลผู้บริหาร

3

อำนาจหน้าที่

4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

5

ข้อมูลการติดต่อ (ด้านล่างเว็ปไซต์)

6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7

ข่าวประชาสัมพันธ์

8

Q&A (Facebook ช่องทางการแชทของเพจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา)

9

Social Network

10

แผนดำเนินงานประจำปี

11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

13

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

14

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

15

รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

16

รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

17

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

18

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

19

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

20

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

21

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

22

การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล 

23

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล

24

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี

25

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

26

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

27

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

28

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

29

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

30

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

31

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

32

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

33

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

34

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

35

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

36

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ ๖ เดือน

37

รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี

38

มาตรการส่งเสริม คุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

39

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน