การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT )
สำหรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

1

โครงสร้าง

2

ข้อมูลผู้บริหาร

3

อำนาจหน้าที่

4

แผนยุทธศาสตร์หรือ

แผนพัฒนาหน่วยงาน

5

ข้อมูลการติดต่อ

6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

8

Q&A

9

Social Network

 

10

แผนดำเนินงานประจำปี

11

รายงานการกำกับติดตาม

การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

13

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

17

E-Service

 

18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19

รายงานการกำหับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

29

แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

30

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน