แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565

KM : Knowledge Management

>>>>คลิ๊กดาวน์โหลดด้านล่าง<<<<

การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดพะเยา

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกประเภท

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ