แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2566 - 2570)

แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2566 (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)                                    

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565

แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  จังหวัดพะเยา

แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจำปี 2563 - 2565

แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดพะเยา

แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจำปี 2564

แผนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ปี 2563 ฉบับปรับปรุง

แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 63-64