แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจำปี 2563 - 2565

แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจำปี 2564

แผนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ปี 2563 ฉบับปรับปรุง

แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 63-64