การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563

ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ 6 เดือนแรก

ผลเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  2562