yesแผนปฏิบัติราชการyes

 enlightenedแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566  ดาวน์โหลดไฟล์>> 

 enlightenedแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565  ดาวน์โหลดไฟล์>> 

enlightenedแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดไฟล์>>  

enlightenedแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  2563-2565 ดาวน์โหลดไฟล์>> 

enlightenedแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดไฟล์>>   

 

yesแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยาyes

enlightenedแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2566 - 2570 ดาวน์โหลดไฟล์>>

enlightenedแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 - 2565 ดาวน์โหลดไฟล์>>  

enlightenedแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลดไฟล์>> 

enlightenedแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กปีงบประมาณ 2563 - 2564 ดาวน์โหลดไฟล์ >> 

 

yesแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดพะเยาyes

smileyแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์>>

smileyแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดไฟล์>> 

smileyแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดไฟล์>> 

 

กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา