แบบสอบถามของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

- ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา   NEW

- แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของ กศจ.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

- แบบสำรวจความพึงพอใจ เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา