นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

การสรรหาและคัดเลือก 

การบรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร

         การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

การพัฒนาบุคลากร

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

 

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •