หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

การสรรหาและคัดเลือก การบรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร

 

การพัฒนาบุคลากร

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

 

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •