รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา