สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

- ก.ย. 2565

- ส.ค. 2565

- ก.ค. 2565

- มิ.ย. 2565 

- พ.ค. 2565

- เม.ย. 2565

- มี.ค. 2565

- ก.พ. 2565

- ม.ค. 2565

- ธ.ค. 2564

- พ.ย. 2564

- ต.ค. 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

- ก.ย. 2564

- ส.ค. 2564

- ก.ค. 2564

- มิ.ย. 2564 

- พ.ค. 2564

- เม.ย. 2564

- มี.ค. 2564

- ก.พ. 2564

- ม.ค. 2564

- ธ.ค. 2563

- พ.ย. 2563

- ต.ค. 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

- ก.ย. 2563

- ส.ค. 2563

- ก.ค. 2563

- มิ.ย. 2563 

พ.ค. 2563

เม.ย. 2563

มี.ค. 2563

ก.พ. 2563

ม.ค. 2563

ธ.ค. 2562

พ.ย. 2562

ต.ค. 2562

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ก.ย. 2562

- ส.ค. 2562

- ก.ค. 2562 

- มิ.ย. 2562 

- พ.ค. 2562

- เม.ย. 2562

- มี.ค 2562

- ก.พ. 2562

- ม.ค. 2562

- ธ.ค. 2561

- พ.ย. 2561

- ต.ค. 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

- ก.ย. 2561

- ส.ค. 2561

- ก.ค. 2561 

- มิ.ย. 2561 

- พ.ค. 2561

- เม.ย. 2561

- มี.ค 2561

- ก.พ. 2561

- ม.ค. 2561

- ธ.ค. 2560

- พ.ย. 2560

- ต.ค. 2560

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา
- ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
- ราคากลาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปี 2561

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปี 2562

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและโฆษณษเผยแพร่

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------