No Gift Policy

31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

33.รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy