แผนป้องกันการทุจริต

36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

          36.1แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

          36.2แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ

37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

           37.1รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน สำนักงานศึกษาธิการภาคเหนือ

           37.2รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี