มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564