การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

34.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตแลประจำปี

     32.1 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

     32.2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ