40.การขับเคลื่อนจริยธรรม

       40.1 การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

       40.2 การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา                                                       และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

       40.3 การจัดกิจกรรมเสริมสร้าง ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน