23. นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

          enlightened 1.แผนกุลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล 2566-2570

          enlightened 2.นโยบายบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา