24. การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล