30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

           heart กลุ่มนโยบายและแผน      heart กลุ่มบริหารงานบุคคล  heart กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

            heartกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน   heartกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล heartกลุ่มพัฒนาการศึกษา 

            heartคุรุสภา จังหวัดพะเยา