การจัดซื้อจัดจ้าง

19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

20. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี